Algemene voorwaarden

AUTEURSRECHT

Voetbal International behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten, aan te passen of niet te plaatsen. Voetbal International behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – artikelen en/of meningen te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal.

Een bezoeker/ster van vi.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Voetbal International opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Voetbal International (ook niet via een eigen netwerk).

 

DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht van Voetbal International besteedt aan de samenstelling van Voetbal International en de sites die bij het Voetbal International netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die op www.vi.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Voetbal International zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, of de internetprovider. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Voetbal International geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Voetbal International sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Voetbal International. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Voetbal International is verkregen.

Voetbal International zal zich inspannen om de beschikbaarheid van zijn website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Voetbal International is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website www.vi.nl.

 

Privacy Statement

Het privacy statement is hier te vinden.

 

Cookie Statement

Het cookie statement is hier te vinden.